Saesneg | Return to CHC

Cartrefi Cymunedol Cymru

Cefnogi tenantiaid trwy'r argyfwng

Mae cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol yng Nghymru yn sylweddoli fod hwn yn gyfnod ansicr ac anodd i’n tenantiaid.

Mae COVID-19 yn newid y byd o’n hamgylch yn gyflym ac yn cael effaith ddybryd ar swyddi, cymunedau a bywydau pobl. Mae cymdeithasau tai yn darparu cartrefi i fwy na 250,000 o denantiaid yng Nghymru, yn ogystal â darparu gwasanaethau hanfodol cymorth cysylltiedig â thai a llesiant.

Maent yn sefyll gyda’u cymunedau yn y cyfnod ansicr hwn, ac eisiau gwneud nifer o ymrwymiadau i’n tenantiaid. Cliciwch yma:


Canfod ble i gael cymorth gan gymdeithasau tai ledled Cymru yma (PDF).

I arddangos y gwaith hwn, ac i godi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i denantiaid, mae ymgyrch ‘Gyda Chi’ wedi amlygu’r cymorth sydd ar gael i denantiaid tai cymdeithasol. Darllen mwy yma.

Lawrlwytho asedau cyfryngau cymdeithasol yr ymgyrch ar waelod y dudalen hon.


Bydd cymdeithasau tai yn cadw tenantiaid yn ddiogel ac yn saff yn eu cartrefi.

Ni chaiff neb ei droi allan o’n cartrefi fel canlyniad i galedi ariannol a achosir gan COVID-19, a bydd cymdeithasau tai yn parhau i weithio i atal dadfeddiannu rhag troi’n ddigartrefedd.

Nesaf | Yn ôl i'r top


Bydd cymdeithasau tai yn helpu tenantiaid i gael y cymorth ariannol maent ei angen

Mae llawer o landlordiaid cymdeithasol yn darparu eu cyngor a chymorth ariannol eu hunain, ac mae llawer yn gweithio gyda darparwyr lleol sy’n addasu i weithio yn yr amgylchedd newydd hwn. Bydd cymdeithasau tai yn sicrhau fod ein tenantiaid yn cael cyngor addas ar gyfer eu sefyllfaoedd. Gallai hyn gynnwys:

Nesaf | Blaenorol | Yn ôl i'r top


Bydd cymdeithasau tai yn cefnogi tenantiaid a chanfod datrysiadau os ydynt yn cael anhawster yn talu rhent

Mae talu rhent yn bwysig i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol, tebyg i gynnal a chadw cartrefi a’u cadw’n ddiogel.

Fodd bynnag, sylweddolwn gyda’r effaith enfawr ar swyddi a bywoliaeth pobl, y bydd rhai yn profi colled sydyn neu sylweddol i’w hincwm. Mae cymdeithasau tai yma i helpu, ac mae gennym staff a all gefnogi tenantiaid drwy’r cyfnod anodd yma.

Lle mae pobl yn cael anawsterau ariannol, bydd staff cymdeithasa tau yn gwrando, cynghori a chefnogi i wneud trefniadau addas i dalu eu rhent sy’n fforddiadwy ac yn hylaw am y tymor hir.

Nesaf | Blaenorol | Yn ôl i'r top


Bydd cymdeithasau tai yn gwneud popeth yn eu gallu i gefnogi llesiant tenantiaid.

Mae landlordiaid cymdeithasol yn gweithio bob awr o’r dydd i roi amrywiaeth eang o gymorth i denantiaid i sicrhau fod eu llesiant corfforol a meddyliol gystal ag y gallant fod. Mae gennym amrywiaeth o gefnogaeth ar gael i denantiaid, a allai gynnwys:

Blaenorol | Yn ôl i'r top

Os hoffech siarad gydag aelod o CHC am waith cymdeithasau tai i roi cymorth ariannol i denantiaid yn ystod y cyfnod yma, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Aaron Hill ar aaron-hill@chcymru.org.uk.


#GydaChi

Cymryd rhan

I arddangos y gwaith hwn, ac i godi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i denantiaid, mae ymgyrch ‘Gyda Chi’ wedi amlygu’r cymorth sydd ar gael i denantiaid tai cymdeithasol. Darllen mwy yma.

Gallwch gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy anfon straeon neu astudiaethau achos at catrin-harries@chcymru.org.uk a defnyddio hashnod #GydaChi ar y cyfryngau cymdeithasol.

Lawrlwytho asedau cyfryngau cymdeithasol (Google Drive)

Lawrlwytho pecyn asedau cyfryngau cymdeithasol f2.0 (ZIP)

Privacy Policy | Cookie Policy | Return to CHC