Saesneg | Return to CHC

Cartrefi Cymunedol Cymru

#GydaChi ymgyrch

#GydaChi

Yn ystod pandemig Coronafeirws mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn gweithio ddydd a nos i sicrhau fod tenantiaid yn teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi a’u bod yn cael eu cefnogi.

Cafodd yr argyfwng effaith ddybryd ar swyddi, cymunedau a bywydau pobl. I liniaru pryderon tenantiaid a rhoi sicrwydd i gymunedau, daeth cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol ynghyd i wneud pedwar ymrwymiad allweddol:

Cafodd yr ymrwymiadau hyn eu datblygu gyda Llywodraeth Cymru, CHC a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Maent yn ffurfio sylfaen protocol cymorth ariannol a gymeradwywyd gan bob landlord cymdeithasol yng Nghymru Gallwch weld protocol llawn cymorth ariannol drwy edrych ar y dudalen yma.

I arddangos y gwaith hwn, ac i godi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i denantiaid, mae ymgyrch ‘Gyda Chi’ wedi amlygu’r cymorth sydd ar gael i denantiaid tai cymdeithasol. Nod yr ymgyrch yw rhoi sylw i’r amrywiaeth o gymorth sydd ar gael i denantiaid tai cymdeithasol, yn cynnwys y gwaith a gyflwynir yn unol â’r protocol.

Mae’r ymgyrch yn parhau drwy gydol yr argyfwng. Fel y gallwn ddangos gwir effaith eich gweithgaredd, rydym yn gweithio’n agos gydag elusen tai HACT i fesur effaith y gwaith hwn ar denantiaid a chymunedau.

Darllen negeseuon allweddol (PDF)

Cymryd rhan

Gallwch gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy anfon straeon neu astudiaethau achos at catrin-harries@chcymru.org.uk a defnyddio hashnod #GydaChi ar y cyfryngau cymdeithasol.

Lawrlwytho asedau cyfryngau cymdeithasol (Google Drive)

Lawrlwytho pecyn asedau cyfryngau cymdeithasol f2.0 (ZIP)

Privacy Policy | Cookie Policy | Return to CHC